ЛИНКОВИ

 
 

ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА  ЈЕДНАЧИНА

 
Страница у
Маth Worldu
 

Текст о линеарној Диофантовој једначини у математичкој
енциклопедији Мат
h World (eнглески језик)

   

Интерактивно
учење

Википедија  

Страница о поставци и решењу линеарне Диофантове једначине у Википедији (немачки језик)

Материјали за
наставнике

Линеарна Диофантова једначина  

Текст о линеарној Диофантовој једначини са малим историјатом проблема  (руски језик)

Програми за
решавањ
e

Текст о линеарној Диофантовој једначини  

Текст о линеарној Диофантовој једначини ни линеарним
конгруенцијама (
PDF формат -српски језик)

Линкови

   

 

 

     

Повратак на
прву страну