ЛИНКОВИ

 
 

НЕЛИНЕАРНЕ ДИОФАНТОВЕ  ЈЕДНАЧИНА

 
Диофантове
једначине
 

Страница у Маth World електронској енциклопедији са 95 референцних линкова ка разним класама Диофантових једначина

   

Интерактивно
учење

Квадратна Диофантова једначина  

Разматрање једначине ах2 + bxy + c2 = k

Материјали за
наставнике

Диофантове једначине четвртог степена  

Једначина х4 + у4 + z4 = tи њена уопоштења

Програми за
решавањ
e

Брамагуптина
једначина
 

Брамагуптин проблем је у ствари Пелова једначина х2 - 92у2 = 1, а скоро невероватно за оно време је одређивање почетног решења

Линкови

Архимедов проблем
стада
 

Страница о Архимедесовом проблему стада из електронске енциклопедије MathWorld са одговарајућим линковима (енглески језик)

 

Bachet Equation

 

Једначина х2 + к = у3 (једначина Баше де Мезириака) са припадајућим линком ка још општијој једначини

Повратак на
прву страну

Catalans
Diophantine  Problem

 

Једначина хр - уq = ±1 и одговарајућа разматрања

 
Ојлерова цигла  

Проблем Ојлерове цигле (Euler Brick) у коме се поред целобројних ивица цигле траже и целобројне дијагонале страна цигле

Херонов тетраедар   Проблем Хероновог тетраедра је везан за тетраедар чије су све ивице површина, површина страна и запремина природни бројеви.
Једначина Маркова   Једначина х2 + y2 + z2 = 3xyz

Пелова једначина   Страница о Пеловој једначини са свим теоријским разматрањима, великим избором линкова и богатим списком референци  
Варингов проблем   Проблем о најмањем броју квадрата, кубова, четвртих степена ... потребних да њихов збир буде такође квадрат, куб, четврти степен...